Regulamin

Portal pracaiuslugi.pl dba o bezpieczeństwo i wygodę korzystania z portalu. Zapoznaj się z zasadami funkcjonowania portalu.   

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 
WWW.PRACAIUSLUGI.PL

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne.

Definicje. 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.pracaiuslugi.pl („Regulamin”).

 2. Podstawę sporządzenia Regulaminu stanowiły:

  1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422),

  2. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 poz. 631 ze zm.),

  3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 15 poz. 93 ze zm.),

  4. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).

 3. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
   

  USŁUGODAWCA – Portal PracaiUsługi.pl ,  dostępnego pod adresem elektronicznym www.pracaiuslugi.pl    e-mail: info@pracaiuslugi.pl

 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu

  USŁUGI – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i w oparciu o niniejszy Regulamin

  REGULAMIN – niniejszy Regulamin serwisu internetowego www.pracaiuslugi.pl

  REJESTRACJA - czynność polegająca na podaniu danych, w tym danych o charakterze osobowym, skutkująca utworzeniem dla Usługobiorcy Konta w Serwisie i umożliwiająca korzystanie z jego dodatkowych funkcjonalności

  KONTO - utworzony po dokonaniu Rejestracji indywidualny panel Usługobiorcy, do którego ma on dostęp za pomocą loginu i Hasła, za pomocą którego zarządza on swoimi danymi oraz korzysta z Usług,

  KONTO TYMCZASOWE – konto utworzone dla Usługobiorcy w związku ze skorzystaniem z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, które nie wymagają dokonywania Rejestracji.

  UMOWA - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, której przedmiotem jest Usługa

  HASŁO – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Usługobiorcę, służący do logowania się do Konta oraz Konta tymczasowego,

  STRONY – Usługodawca i Usługobiorca

  SERWIS – serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.pracaiuslugi.pl

  CENNIK – zestawienie przedstawiające koszt danej Usługi świadczonej w ramach Serwisu, dostępne w zakładce „Cennik”, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu

   

 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie, na stronie internetowej Serwisu www.pracaiuslugi.pl w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego odczytanie, pobranie oraz utrwalenie jego treści.

 6. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach w nim określonych.

 7. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 8. Usługobiorca, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w szczególności przed dokonaniem Rejestracji, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

 9. Zawartość Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

 10. Usługodawca świadczy Usługę poprzez udostępnienie na stronie internetowej Serwisu możliwości publikowania ogłoszeń, udostępnianie powierzchni reklamowej oraz udostępnienie innych funkcjonalności określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2

Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422).

 2. W celu korzystania z Serwisu Usługobiorca powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Serwisu komputer lub urządzenie Usługobiorcy powinno mieć włączoną opcję plików „Cookies”.

 3. W celu korzystania z Serwisu Usługobiorca powinien posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia dokumentów HTML.

 4. W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien posiadać aktywny adres elektroniczny e-mail.

 5. Usługobiorca powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

 6. Usługobiorca nie może anonimowo korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 7. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, połączenie z Serwisem jest szyfrowane za pomocą protokołu SSL.

 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet, w celu zminimalizowania ryzyka zaleca się przedsięwzięcie odpowiednich kroków zabezpieczających komputer lub inne urządzenia Usługobiorcy przed ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet.

 10. Nazwy handlowe, nazwy, opisy, grafiki lub znaki towarowe, w tym także logo Serwisu, opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.

 11. Usługobiorca jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Usługodawcy. 

 

§ 3

Zawarcie Umowy. Rejestracja. Konto w Serwisie. 

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skorzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu, co wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu, stanowiącej jego integralną część.
 2. Korzystając z Usług świadczonych za pomocą Serwisu Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu. Jednocześnie Usługobiorca korzystając z Usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, oświadcza że:
  1. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. podane przez Usługobiorcę dane, w tym dane osobowe, w szczególności adres elektroniczny e-mail, są kompletne i poprawne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  3. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu i akceptuje postanowienia w nich zawarte.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa, jednak umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, takich jak:
  1. przeglądanie historii Konta,
  2. możliwość otrzymywania i zamieszczania referencji,
  3. otrzymywanie komunikatów „JobAlert”;
 5. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego („Formularz”).
 6. Formularz zawiera pola oznaczone gwiazdką, których wypełnienie jest niezbędne do dokonania Rejestracji.
 7. Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonkę „Zarejestruj”, co spowoduje przesłanie Formularza do Usługodawcy.
 8. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza, utworzy dla Usługobiorcy indywidualne Konto, za pomocą którego będzie on mógł korzystać z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 9. Adres poczty e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji stanowi nazwę Konta (Login).
 10. Dostęp do Konta możliwy jest poprzez wpisanie Loginu oraz Hasła Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Hasło ma charakter poufny, zaś w celu zapewnienia bezpieczeństwa Hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, a także zawierać cyfry i znaki specjalne.
 11. Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać swojego Hasła osobom trzecim.
 12. Z uwagi na ust. 13 poniżej, Usługobiorca akceptuje, że przez czas trwania Umowy zobowiązany jest posiadać aktywny adres e-mail, zaś w przypadku jego zmiany zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Usługodawcy zmianę adresu e-mail. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonywane jest za pomocą Konta.
 13. Adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji stanowić będzie formę identyfikacji Usługobiorcy jako strony Umowy, a także wykorzystywany będzie przez Usługodawcę do kontaktu związanego ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną.
 14. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub nawet usunąć Konto Usługobiorcy w przypadku, gdy Usługodawca poweźmie uzasadnioną informację o tym, iż nazwa Usługobiorcy – stanowiąca formę jego identyfikacji w Serwisie, jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich bądź zawiera elementy powszechnie uznane za obraźliwe. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy, o czym jednak uprzednio poinformuje Usługobiorcę kierując informację na podany przezeń adres e-mail.
 15. Usługobiorcy przysługuje prawo usunięcia Konta. W przypadku usunięcia Konta Umowa ulega rozwiązaniu.

 

§ 4

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. W ramach Serwisu Usługobiorca może zamieszczać i przeglądać ogłoszenia związane w szczególności z:
  1. poszukiwaniem zatrudnienia,
  2. poszukiwaniem pracowników,
  3. ofertami umieszczonymi przez Firmy szkoleniowe,
  4. ofertami umieszczonymi przez Firmy usługowe,
  - jak również zamieszczać reklamy. Zamieszczenie reklamy w Serwisie podlega opłacie określonej w Cenniku.
 2. Usługobiorcy, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie mogą dodatkowo zamieszczać oraz otrzymywać referencje, jak również otrzymywać komunikaty „JobAlert”.
 3. Komunikaty „JobAlert”, o których mowa w ust. 2 powyżej, informują zarejestrowanego Usługobiorcę, który wyraził zgodę na ich otrzymywanie, o pojawieniu się nowych ogłoszeń spełniających kryteria określone przez Usługobiorcę. JobAlert jest komunikatem kierowanym do zarejestrowanego Usługobiorcy na podany przezeń podczas rejestracji adres e-mail. Usługobiorca ma możliwość wybrania częstotliwości otrzymywania komunikatów.
 4. W ramach Serwisu Usługobiorca będący przedsiębiorcą, może korzystać z różnych Pakietów Usług:
  1. Pakiet Podstawowy – bezpłatny, umożliwia jedynie publikację ogłoszenia oraz przeglądanie ogłoszeń innych Usługobiorców,
  2. Pakiet Premium – pakiet płatny, którego Cena wraz z właściwościami określona jest w Cenniku;
 5. Usługobiorca żąda oraz wyraża zgodę na rozpoczęcie przez Usługodawcę świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, co powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu.
 6. W przypadku rozpoczęcia przez Usługodawcę świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

 

 

§ 5

Referencje

 1. Referencje to funkcjonalność Serwisu dostępna dla podmiotów, które dokonały Rejestracji w Serwisie.

 2. W celu wystawienia referencji należy wybrać ikonkę „Dodaj Referencje”. Dodatkowo istnieje możliwość oceny danego podmiotu poprzez zaznaczenie odpowiedniej liczby gwiazdek, zamieszczonych pod polem tekstowym przeznaczonym na treść referencji.

 3. Podmiot, wobec którego wystawiono referencje w sposób określony w niniejszym paragrafie, ma możliwość ustosunkowania się do niej poprzez zamieszczenie odpowiedzi na referencję. Możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu przysługuje tylko jeden raz.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych referencji.

 5. W przypadku otrzymania zgłoszenia lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że treść wystawionej referencji narusza prawa (w tym dobra osobiste) osoby lub podmiotu, wobec którego referencja została wystawiona, Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia referencji o czym poinformuje zamieszczającego referencję.

 6. Referencje, których treść zawierać będą wulgaryzmy lub treści obraźliwe lub o charakterze dyskryminującym, będą usuwane przez Usługodawcę.

 7. Zamieszczając referencje Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6

Prawa i obowiązki Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i niezakłóconego świadczenia Usług, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w celu konserwacji Serwisu lub modyfikacji jego funkcjonalności – w takim przypadku postanowienie ust. 6 poniżej stosuje się odpowiednio,
  2. odmowy świadczenia Usług w przypadku, gdy Usługobiorca poda błędny lub nieprawdziwy adres e-mail, co uniemożliwi świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym do aktualizowania/ poprawiania podanych przez siebie danych, w tym danych osobowych, w dowolnym momencie.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do:
  1. powstrzymania się od przesyłania oraz publikowania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, godzących w prawa osób trzecich i naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub podmiotów trzecich,
  2. nie wykorzystywania Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem w celu publikowania reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym i/lub dotyczących portali o profilu konkurencyjnym do profilu Serwisu,
  3. nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,

 

§ 7

Płatności

 1. Z tytułu świadczonych Usług Usługodawca pobiera opłaty wynikające z Cennika. Samo zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie nie podlega opłacie i nie wymaga Rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 2. W przypadku zamieszczania ogłoszenia w Serwisie, Usługobiorca ma możliwość jego wyróżnienia (opcja dodatkowa i odpłatna). Wyróżnienie ogłoszenia w Serwisie wiąże się z obowiązkiem zapłaty Ceny określonej w Cenniku. Wysokość opłaty z tytułu opcji dodatkowej zależy od preferencji Usługobiorcy i wynika z Cennika, na co Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę.

 3. Płatności z tytułu opcji dodatkowej, zgodnie z ust. 2 powyżej, Usługobiorca dokonuje z chwilą zamieszczenia ogłoszenia z opcją jego wyróżnienia, korzystając z serwisu płatności internetowych Przelewy24. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Usługobiorcy otrzymanie płatności, o której mowa w niniejszym ustępie.

 4. Skorzystanie z Usług płatnych, w tym również opcji dodatkowej wyróżnienia zamieszczanego ogłoszenia wymaga kliknięcia przez Usługobiorcę w ikonę „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie w przycisk, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pociąga za sobą obowiązek zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 5. Usługodawca umożliwia skorzystanie także z innych opcji dodatkowych, których opis zawarty jest w Cenniku dostępnym na stronie Serwisu.

 6. Ceny podane w Cenniku wyrażone są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen określonych w Cenniku, o czym powiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu oraz na adres e-mail Usługobiorcy w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu. Postanowienia § 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 8. Z tytułu Usług świadczonych w ramach Serwisu, Usługodawca zapewnia możliwość wystawienia paragonu lub faktury, na życzenie Usługobiorcy. Usługobiorca niniejszym upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Usługobiorcy. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 15 dni od dnia dokonania Płatności za Usługę i zostaje wysłana do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail podany podczas Rejestracji lub wskazany Usługodawcy przez Usługobiorcę w inny sposób, w związku z potrzebą otrzymania faktury.

 9. Ogłoszenie wyróżnione po zakończeniu ważności ogłoszenia, jako ogłoszenia płatnego, staje się ogłoszeniem zwykłym i wygasa z dniem upływu ważności ogłoszenia zwykłego.

 10. Ogłoszenie Pakietu Premium po wygaśnięciu wyróżnienia, staje się ogłoszeniem pakietu podstawowego i wygasa z dniem upływu ważności ogłoszenia podstawowego. 

 

§ 8

Odpowiedzialność

 1. Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Odpowiedzialność Stron regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz autentyczność podanych przez ogłoszeniodawcę danych kontaktowych tj. np. adres e-mail, numer telefonu.

 3. Zamieszczając - na potrzeby danego ogłoszenia, dane osobowe, w tym dane kontaktowe ogłoszeniodawcy (osoby trzeciej), Usługobiorca oświadcza, że jest uprawniony do ich udostępnienia w Serwisie. 

 

§ 9

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym w przepisie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2. Prawo odstąpienia wykonywa się poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres Usługodawcy określony w niniejszym Regulaminie. Odstępując od umowy Usługobiorca może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy skierowanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w stosunku do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

§ 10

Reklamacje

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych na ich rzecz Usług.

 2. Reklamację można złożyć elektronicznie, na adres e-mail Usługodawcy: info@pracaiuslugi.pl 

 3. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając swoje stanowisko za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail Usługobiorcy

 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Usługobiorcy, adres e-mail, nr ID zgłoszenia oraz opis problemu, którego reklamacja dotyczy wraz ze wskazaniem zakresu żądania związanego z reklamowaną Usługą. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę wymaga uzyskania dodatkowych informacji, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą za pośrednictwem adresu e-mail Usługobiorcy i poprosi o dodatkowe informacje niezbędne do rozstrzygnięcia zaistniałego problemu opisanego w reklamacji.

 5. W przypadku nieuznania reklamacji, Usługobiorca, będący konsumentem, może zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.   

 

§ 11

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2015
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany zakresu, sposobu lub rodzaju świadczonych Usług,
  2. zmiany i/lub wzbogacenia funkcjonalności Serwisu,
  3. poszerzenia oferty Usługodawcy o nowe usługi,
  4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  5. zmian organizacyjnych po stronie Usługodawcy (tj. zmiana formy prawnej działalności Usługodawcy).
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem maila . Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianie.
 5. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Serwisu.
 6. Zarejestrowani Usługobiorcy, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail lub adres korespondencyjny Usługodawcy, określone w niniejszym Regulaminie, oświadczenie o braku akceptacji jego nowego brzmienia. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia Usługobiorcy usunie posiadane przez Usługobiorcę Konto, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail. Dalsze korzystanie z Konta nie będzie możliwe.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy przed wejściem w życie wprowadzanych zmian.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania akcji promocyjnych, zniżek, bonusów, o czym poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu.
 9. W przypadku zamieszczenia ogłoszenia w złej kategorii tematycznej, Usługodawca zastrzega sobie prawo jego przeniesienia do właściwej kategorii, o czym poinformuje zamieszczającego ogłoszenie.
 10. Usługodawca umożliwia zamieszczanie reklam oraz banerów w Serwisie. W celu umieszczenia baneru lub reklamy dotyczącej danego podmiotu, bezwzględnie wymagany jest uprzedni kontakt z Usługodawcą oraz uzgodnienie ceny należnej Usługodawcy z tytułu umieszczenia w Serwisie baneru lub reklamy przez taki podmiot.
 11. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Załączniki:

Ulubione ogłoszenia

Schowek jest pusty.

Chciałbyś coś zmienić w funkcjonowaniu portalu? Podziel się tym z nami.


Chcesz otrzymywać cykliczne powiadomienia o nowych, interesujących Cię ogłoszeniach?


Zaloguj sie Zarejestruj się
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia JobAlert.