Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników i usługobiorców strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.pracaiuslugi.pl (dalej jako: „Serwis”), Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

 

Zakres zbieranych danych.

 

Administrator - Serwis: PracaiUsługi.pl zbiera dane osobowe Użytkowników w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail.

 

 

 

1. Cel przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników i usługobiorców Serwisu w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, w szczególności w celu realizacji Usług, zapewnienia kontaktu z użytkownikiem i usługobiorcą, wystawiania faktur. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182),

 2. dane osobowe użytkowników i usługobiorców, podane za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, przetwarzane będą przez Administratora także w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182),

 3. w zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, dane osobowe użytkowników i usługobiorców, w szczególności adres e-mail, będą przetwarzane przez Administratora w celu kierowania do użytkownika i usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422),

 4. w zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe użytkowników i usługobiorców, w szczególności adres e-mail, będą udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym w celu kierowania do użytkownika i usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422),

 5. w zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe użytkowników i usługobiorców, w postaci adresu e-mail, przetwarzane będą przez Administratora w celu wysyłki newslettera, przetwarzanie danych odbywać się będzie w tym przypadku na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

 

Podanie danych jest dobrowolne.

 

 

 

2. Prawo dostępu

 

 1. Użytkownikowi i usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,
 2. Użytkownik i usługobiorca ma prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Użytkownikowi i usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik i usługobiorca może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora, podany w niniejszej Polityce Prywatności, jak również za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Serwisie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika i usługobiorcy, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

3. Mechanizm cookies

 

 1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze użytkownika/ usługobiorcy.
 3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użtkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych użytkownika/usługobiorcy.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera użytkownika/usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika/usługobiorcy.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące użytkowników/usługobiorców.
 7. W reklamach zamieszczanych w Serwisie mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 8. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika/usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika/usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej użytkownik/usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika/usługobiorcy w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika/usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik/usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 

Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

 

4. Adres IP

 

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

 

 

 

5. Dostęp do danych osób trzecich

 

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DZ. U. z 2014 r. poz. 1182).

 

Dane osobowe użytkowników/usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

 

6. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników/usługobiorców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

 

 

7. Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników/usługobiorców, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

 

 

8. Kontakt z nami

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora określony w niniejszym dokumencie lub na adres e-mail: info@pracaiuslugi.pl.

 

 

 

9. Zmiany Polityki Prywatności

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje za pośrednictwem Serwisu; w stosunku do zarejestrowanych usługobiorców informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem konta.

 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

Data: 15.05.2018 r.

 

 

 

Ulubione ogłoszenia

Schowek jest pusty.

Chciałbyś coś zmienić w funkcjonowaniu portalu? Podziel się tym z nami.


Chcesz otrzymywać cykliczne powiadomienia o nowych, interesujących Cię ogłoszeniach?


Zaloguj sie Zarejestruj się
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia JobAlert.